Nieuwsbrief WarmtelinQ Rijswijk – Leiden

15 maart 2023

Nieuwe ronde van 4 gebiedsgesprekken
Eind 2022 hielden WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland vier gebiedsgesprekken over de komst van WarmtelinQ tussen Rijswijk en Leiden. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit de omgeving waren hierbij aanwezig. Tijdens de gesprekken kregen we inzicht in de verschillende belangen van betrokkenen. Deze inzichten gebruiken we bij het bepalen van het definitieve tracé van WarmtelinQ van Rijswijk naar Leiden. Wilt u meer weten over de eerdere gesprekken? De gespreksverslagen vindt u hier.

Onderzoek en tracékeuze
Op dit moment worden allerlei onderzoeken afgerond. Deze onderzoeken gaan onder meer over grondgebruik, milieueffecten, bodem, water, natuur en archeologie. De resultaten van de onderzoeken verwerken we in het eerste deel van de milieueffectrapportage (MER). Op basis van dit eerste deel van de MER kiezen we het meest optimale tracé van Rijswijk naar Leiden. Dit heet het voorkeursalternatief (VKA). De provincie Zuid-Holland stelt het voorkeursalternatief vast. Naar verwachting neemt het provinciebestuur in mei 2023 hierover een besluit. Daarna wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt en vastgelegd in een ontwerpbesluit voor een Provinciaal Inpassingplan (PIP).

Veel stappen gezet, veel om te bespreken
De afgelopen maanden hebben we weer stappen gezet. We vertellen u hier graag meer over en nodigen u dan ook uit voor een nieuwe ronde gebiedsgesprekken. Hier gaan we dieper in op de onderzoeken, het eerste deel van de milieueffectrapportage en het voorkeursalternatief. We horen graag uw reactie. We gaan in vier gebieden met belanghebbenden in gesprek. Zie de kaart voor de verdeling.

Aanmelden Gebiedsgesprek tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen >>